Шанс за хора с увреждания
 
   
 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ШАНС ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ”
ПРИТЕЖАВА УДОСТОВЕРИНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ
УСЛУГИ ОТ:

1. МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА – АГЕНЦИЯ ЗА
СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:

- СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА;
- ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ЗА ДЕЦА;
- ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА;
- БЮРО ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ;
- ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА

2. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ЛИЦЕНЗ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА

- ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ЗА ДЕЦА;
- СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ ЗА ДЕЦА

СНЦ „ШАНС ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩО ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА, РЕГИСТРИРАНО ПО ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ КАТО НЕЗАВИСИМА И НЕДЪРЖАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ.
ПРИТЕЖАВАЙКИ ПОСОЧЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИ, ОТ САМОТО СЪЗДАВАНЕ СДРУЖЕНИЕТО РАБОТИ КАТО ДОСТАВЧИК НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И Е ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, КОЯТО Е ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ.

 


 
gh
gh


 
Стр 1