Шанс за хора с увреждания
 
   
ЦЕНТРОВЕ
Център за социална рехабилитация и интеграция

Център за равни възможности

Бизнес център за хора с увреждания

 
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Име:*
E-mail:*
Телефон:
Въпрос:*


  ’ЦЕНТЪР ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ‘’

Офисът на Центърът се намира на ул. "Околчица" № 10 . Обурудван е с необходимата офис техника и архитектурно адаптиран за потребителите ни. Телефоните за връзка с екипа и консултации е 052/ 610301052/ 610301.
e-mail : snc_shans@abv.bg

Предоставя комплекс от услуги за лица с увреждания, необходими за тяхната социална интеграция, защита от дискриминация и пълноценно включване в обществения живот, посреднически услуги повишаване степента на информираност на обществото по проблемите на хората с увреждания; организиране на свободното време; работа с разширения семеен кръг на лицата с увреждания; експертно – консултативна дейност.

Чрез предоставените услуги Центъра осигурява:
-Комплексно въздействие, водещо до равни възможности за социално включване на лицата в неравностойно положение чрез предоставяне на психо – социални услуги, и реална интеграция за постигане на равни възможности.

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:
- Посреднически услуги;
- Повишаване степента на информираност на обществото по проблемите на хората с увреждания;
- Създаване на умения за независим живот
- Организиране на свободното време;
- Работа с разширения семеен кръг на лицата с увреждания;
- Експертно – консултативна дейност


Капацитетът на ‘’Център за равни възможности’’ е 40 / четиридесет /лица с увреждания годишно и се обслужват от социални работници, трудотерапевти, психолози и др.специалисти.

”ЦЕНТЪР ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ”

Гр. Варна, ул.”Околчица” №10, тел. 052/610 301052/610 301, e-mail: snc_shans@abv.bg 

ЦРВ - Трудо и Арт терапия на тема Великденски празници - 27.04.2016 г.
ЦРВ съвместно с ЦСРИ "Прегръдка" на тема Великденски празници - 27.04.2016 г.Участие на Център за равни възможности в инициативата "Да изчистим България за един ден " - 13.04.2016 г.

 

ОТЧЕТ

за дейността на

„Център за равни възможности на хора с увреждания”

за периода 01.01.2015г. – 31.12.2015 г.

 

Програмата на „Център за равни възможности на хора с увреждания” цели създаване на възможности за достоен и пълноценен начин на живот, подпомагане на личностната и социална интеграция на хората с увреждания на територията на Община Варна в изпълнение на договор №Д11-9200/1174/ от 17.09.2011г.

Чрез тази програма се цели създаването на такава среда, в която хората с увреждания са възможно най-независими, и се запазват правата им на социална защита. Създава се подходяща работна среда, възможности за културни и спортни изяви и други дейности според техните индивидуални потребности.

       „Център за равни възможности” работи с пълния си капацитет от 40 потребители с физически увреждания, на различна възраст, степен и вид на увреждане.

           Центърът предоставя на потребителите комплекс от социални услуги като общинска делегирана дейност:

v  Информационни и експертно- консултативни услуги;

v  Психологическа подкрепа и консултиране  за лица, които имат трудности в общуване, в поведението, в справянето с емоции и чувства, проблеми от личен характер. Информиране и запознаване с основни аспекти на психичното здраве;

v  Посредничество при нужда пред различни институции (здравни, социални и др);

v  Организиране на свободното време, включване в различни форми за социални контакти – групи по интереси, различни игри;

v  Създаване на умения за независим живот и трудови умения за понататъшната им трудова реализация

v  Работа с разширения семеен кръг на лицата с увреждания

v  Съдействие пред институции, имащи отношение към социалната интеграция и професионалната реализация на потребителите на социалната услуга.

v Осигуряване на информация на хората с увреждания за тяхните права по всички Закони в Република България.

v Осигуряване на ефективни механизми за социално включване на хората с увреждания.

v  Включване в групи за трудотерапия и арттерапия и мероприятия организирани от ЦРВ.

v  Придобиване на умения за работа с компютър.

 Център за равни възможности работи с пълния си капацитет от 40 потребители с физически увреждания, на различна възраст, степен и вид на увреждане.

 

Това е една разнообразна и сложна целева група, и ‘’Център за равни възможности’’ отговаря на потребностите на тези хора. В Центъра работят: управител, психолог, социални работници - 2, трудотерапевт, арттерапевт, консултант икономист, консултант мениджмънт и маркетинг, консултант компютърни технологии, рехабилитатор.

Дейността на екипа се изпълнява на основание на Правилника за вътрешния ред, Методиката за организиране на работата по предоставяне на социална услуга в общността, Програмата за развитие на социалната услуга „Център за равни възможности на хора с увреждания” и всички процедури и правилници на Центъра.

Веднъж седмично екипът се събира на работна среща, на която всички специалисти съгласуват дейността си, с цел подобряване на качеството и ефективността на предоставяните услуги. 

На всеки потребител бе изготвен индивидуален план, в който се формулират целите за постигане.

Целта на работата на всеки специалист е комплексно въздействие, водещо до възстановяване и развитие на потребителите и се извършва чрез мултидисциплинарен подход.

През отчетния период екипа работеше в следните направления:

v  Подкрепа за бъдещото пълноценно участие на потребителите в социалния живот.

v  Осигуряване на условия за подобряване на забавените форми на физическа, психическа и социална адаптация.

v  Подобряване на общуването и улесняване на бъдещата социализация и интегриране в обществото на хората с увреждания.

v  Преодоляване на социалната изолация и придобиване на социални умения за самостоятелен живот и справяне с всекидневните проблеми.

v Възстановяване и развитие на потенциала на потребителите и възможностите им за социална интеграция.

 

Дейности през отчетния период

Чрез методите на индивидуална работа потребителите бяха обучавани за създаване на умения за независим живот, изграждане на модел на поведение и по- добра личностна реализация.

Социална дейност

Задачи:

v  Запознаване с конкретните нужди на лицето според сферите на функциониране;

v  Изготвяне на оценка на потребностите на лицето;

v  Изготвяне на индивидуален план;

v  Планиране на консултации според установените проблеми;

v  Дефиниране на ролите на специалистите в обслужването на лицето и специализираните консултации, които ще се извършват;

v  Определяне на очакваните резултати и по възможност времето за постигането им в зависимост  от наличните ресурси.

 

През отчетния период в центъра беше осъществена посредническа дейност за създаване на контакти на потребителите с културни институции, общински и държавни администрации.

Съгласно методичните указания се водеше задължителната вътрешна документация: журнал, графици, регистри.

Целта на индивидуалните консултации бе да се предостави подходяща форма на социална защита за избягване на евентуална дискриминация на потребителите, промяна в поведението на потребителите, постигане на по-голяма увереност в собствените сили, изразяване и отстояване на собственото мнение, повишаване на самооценката, постигане на реалистична представа в собствените сили.

По- богатата обща култура и познанията в повече сфери са важна предпоставка за успешното интегриране на хората с увреждания в обществото. Много от потребителите се интересуваха относно пенсионното, здравното и социално осигуряване. Най – често търсената информация бе за правата на хората с намалена работоспособност, условия за ползване на месечни помощи, за отопление,  получаване на помощни средства, данъчни облекчения за хората с увреждания.

Потребителите бяха запознати със спецификите при отпускане на парични помощи от Дирекциите „Социално подпомагане”

Акцентира се върху:

v  Видове помощи (целева помощ за отопление, месечна парична помощ, еднократна парична помощ, еднократна парична помощ за наем)

v  Нужните документи

v  Срокове за подаване на документи

v  Условия, на които трябва да отговарят кандидатите

v  Размери на отпусканите помощи

Социалните работници поддържаха контакти с потребителите чрез лични срещи и разговори с тях относно възникнали проблеми, насочваха ги към подходящи услуги и терапия, подпомагаха разширяването на социалните им контакти. Запознаваха и проучваха новите моменти в законодателството (документи и норми) свързани със социалната работа, както и други такива имащи отношение към преките им задължения, с цел разрешаване на конкретни проблеми на потребителите на Центъра.

Голяма част от потребителите срещаха проблеми при попълване на формуляри и подаване на документи за ползване на социални права.

Потребителите получаваха пълна информация за услугите, от които могат да се възползват, предоставена беше информация за проблеми свързани с ежедневието им, както и насочването им към други институции, които могат да им бъдат полезни. Оказваше се помощ при попълване на документи. Предлагаше се информация, свързана с административни органи на местно или национално ниво относно разрешаване на конкретен проблем на лицето, обърнало се за помощ.

За да бъдат пълноценни участници в живота на ЦРВ и обществото с потребителите бяха провеждани беседи и предлагани теми за дискусия.

Поради тази причина, темите, на които наблегнахме през този отметен период бяха: „Право на помощ за балнеолечение”, „Енергийна помощ за отоплителен сезон 2015-2016г. – проведена с всички потребители. Темите бяха разгледани под формата на беседи.

Целта беше да се повиши тяхната информираност, както и познаването на правата и задълженията им.

Бяха изготвени оценки на потребностите и индивидуални планове на новите потребители с основни насоки за бъдещата социална работа съобразени с желанията на потребителите. Индивидуалният план бе адаптиран за всеки потребител и осъществяването му изискваше съобразяване с личните нужди, неговия личен ритъм и възможности.

Много често негативните нагласи към хората с увреждания се дължат на липса на достатъчно информация и разбиране за естеството на техните проблеми. Затова ежемесечно потребителите се включваха в информационни беседи при които се повдигат важни въпроси и се дават насоки за това от къде и как да се търси помощ, получава се информация за теми интересуващи потребителите.  

               С потребителите бяха провеждани ежеседмични разговори по повод здравословното състояние, семейните отношения, финансови затруднения, политическата ситуация в страната. Освен това бяха дискутирани и теми, които интересуват и вълнуват потребителите, теми, които те самите предлагаха за обсъждане – актуални събития, новини, филми и спортни предавания /които са гледали по телевизията/.

Основните дейности, чрез който се реализира социалната работа в Центъра са:

 

Работа с потребители

v  Информиране и консултиране

v  Сформиране на групи за обучение, терапия, занимания по интереси.

v  Водене на документацията за потребителите.

v  Организиране и провеждане на беседи на теми, които вълнуват потребителите.

Работа със специалистите на Центъра

v  Организиране на екипни срещи - за анализ на работата, актуализиране на индивидуални  планове.

v  Координиране работата на екипа. Беше оказано съдействие  на екипа при сформиране на групите за трудотерапия.

v  Изготвени бяха графици за работа на екипа и графици за посещения на потребителите.

 Работа с институциите

v  Информиране за актуални програми касаещи хората с увреждания

v  Предоставяне на отчети и справки за дейността на  ЦРВ

v  Придружаване на потребителите и подпомагане при посещения на обществени институции.

Потребителите на ЦРВ получиха информация по различни актуални въпроси, предоставяна от мултидисциплинарния екип. При необходимост и желание от страна на потребителите, им се предлагаше посредничество пред други институции. Съгласно изработен график и в зависимост от конкретните нужди потребителите изявиха желание да използват индивидуални консултации със социалните работници.

 Включилите се потребители споделиха своите лични затруднения, но и своя опит за справянето си с проблемите, с които се сблъскват най-често. Не липсваха и препоръки относно работата на Центъра, които ще бъдат полезни за подобряване на работата на екипа.

Трудотерапия  и арттерапия

      През отчетния период трудотерапевтичната дейност се  състоеше в планиране на конкретните теми за занимания, включването на потребителите в групи и организиране на отделните занимания. На потребителите бе предложено да извършат следните дейности по техен избор,съобразен с интересите и индивидуалните им възможности:

v  сгъване на листи и изрязване на определени фигури по  контур;

v  изработване на композиции с кръгове, рисувани от тях и оцветявани с три цвята по техен избор;

v  събиране и изрязване на материали за колаж на тема”Любими занимания”;

v  изрязване по контур на различни сърца и апликирането им;

v  изкуствени цветя с бяла и червена хартия;

      Тези дейности бяха проведени с всички потребители, разпределени в групи.

       Предложените конкретни дейности бяха свързани с изработването на украса, упражнения по квилинг техника, оцветяване на рисунки с по избор, апликации на различни теми.

       В заниманията по арттерапия се постави акцент на усещанията на потребителите да творят спонтанно и спокойно в защитена среда. Някои потребители сами изявиха желание да създадат картички. Бяха направени и опити за картички с декупаж от салфетки на цветя.

Водещо в процеса на работа беше потребителите да постигнат умения за прецизно очертаване на шаблони, тяхното изрязване и апликиране. При оцветяването на цветя по избор, се работеше върху съчетаване на цветовете, както и на умението им да спазват очертаните контури.

По време на заниманията по трудотерапия се целеше подобряване грубата и фина моторика, развиване на естетическото чувство и подобряване на самочувствието от постигнатото и удовлетвореност от крайния продукт.

Потребителите използваха и експериментираха с различни техники и усъвършенстваха уменията си:

v  Свързани с фината моторика и сръчност (изрязване, биговане, лепене, подреждане и сглобяване на елементи);

v  За работа по схема;

v  За изработване на алгоритъм на дейността;

v  За спазване на изискванията в технологията на художественото конструиране на модела;

v  Спазване техника на безопасност при работа с ножица и макетен нож;

v  Поддържане хигиена на работното място.

Заниманията по арттерапия  помагаха на потребителите да релаксират и да се освободят от напрежението натрупано в ежедневието им.

При изработването на картичките беше използвана квилинг техника, с която потребителите бяха запознати в предишни занимания.

Арттерапевтичните занимания целяха стимулирането на експресията на чувства и емоции, коригиране на нарушенията и трудностите в социалните контакти и словесното изразяване.

Основен принцип при организирането и провеждането на  трудотерапията и артерапията беше индивидуалният подход, към всеки участник.

Всяка задача беше точно и ясно формулирана и поставена, като се вземаше под внимание възрастта на потребителите и техните заболявания.

Заниманията по трудотерапия, бяха насочени към изграждане на умения за преодоляване на трудности от ежедневието, като се използват максимално наличните възможности с акцент върху социалното възстановяване. Трудотерапевтът работеше с малки групи. Изработването на даден продукт се извършваше на етапи, така че всеки член на групата да се включи във всеки етап и да допринесе за крайния продукт според своите възможности.

Използването на метода на арттерапията позволи да се постигне:

v  Постепенно личностно отпускане и преодоляване на вътрешно изградени бариери основата на недоверие към заобикалящия социален кръг.

v  Преодоляване на натрупано напрежение и негативни емоции от конфликтни ситуации.

v  Свободно боравене с техники и забавлението от откриването или преоткриването на възможността да изобразяваш мислите, настроенията и преживяванията си.

v   Практическите занимания бяха провеждани индивидуално по предварително изготвен график.

Психологическа дейност

Индивидуални консултации на потребителите.

Чрез индивидуалните консултации се удовлетворяват специфичните потребности от психологическа помощ.

Психологическото консултиране отговаряше на нуждите на потребителите от психологическа помощ. В консултациите бяха засегнати теми касаещи трудности в ежедневието от различен характер, липса на увереност и нереалистична самооценка, затруднения при вземане на решения и поддържане на междуличностни отношения.

Помощта беше насочена към формулиране на проблема и допринесе до облекчаване на емоционалното страдание и преживяването за блокиране и безпомощност.

Целта беше подпомагане в по – нататъшното търсене на подходящо решение за справянето с даден проблем, чрез търсене на алтернативни решения.

Психологическата подкрепа на потребителите беше насочена и към някои техни лични затруднения в общуването, ниво на самооценка, усещане за изолация, чувство за безперспективност.

Беше постигната относително добра емоционална стабилност и контролиране на нивото на тревожността.

  Индивидуални психологически консултации се провеждаха или еднократно  за споделяне на конкретно затруднение или по повод на проблем, чието разрешаване изисква повече от една консултация.

Най-често индивидуалните консултации са свързани с:

v  Разрешаване на лични проблеми.

v  Понижаване на тревожността и повишаване активността и адаптивността към промени.

v  Подпомагане процеса на вземане на решение в трудни ситуации от личен характер.

v  Намаляване на емоционалното напрежение и повишаване стресоустойчивостта.

  Извършваха се консултации за подобряване на когнитивните процеси, работа за личностно усъвършенстване, включване в ролеви игри с цел подпомагане на комуникативните умения и изследване на поведението в дадена ситуация, подпомагане и насърчаване на общуването, взаимоотношенията и изразяването, подобряване, стабилизиране и поддържане на по-добро емоционално състояние.

Беше изготвен психологичен статус на  потребителите.

При изготвянето на психологическа оценка се прилагат структурирани тестови методики за определяне и анализ на когнитивните и поведенчески особености на потребителя. Оценяваха се следните психични функции: обща интелигентност, абстрактно мислене, решаване на проблеми, формиране на понятия, памет, внимание и концентрация, език и реч.

 

Начално компютърно обучение и развитие на компютърните умения

 

В съвременния свят социалните контакти и общуването са немислими без използването на компютър и Интернет. Често хората с увреждания срещат затруднения при достъпа и използването им. Програмата беше съобразена с особеностите и възможностите на обучаваните и включваше придобиване на елементарни умения за работа с текстови програми и ползване на интернет.

Индивидуалният подход даваше възможност да се прецени нивото на знания и умения на всеки и на тази основа се акцентираше върху:

v  Включване и изключване на компютъра

v  Боравене с клавиатура и мишка;

v  Начално ниво за работа с Windows- Desktop, Taskbar, Start Menu;

v  Преодоляване на евентуалните психологически бариери и да придобиване  увереност при работата с компютри.

v  Разбиране ролята на уменията за работа с компютри като част от грамотността на съвременния човек.

v  Спазване правила за безопасна работа и коректна експлоатация на компютърните системи.

v  Запознаване с операциите изтриване /Edit, Clear/, копиране /Edit, Copy/, изрязване /Edit, Cut/, вмъкване /Edit, Paste /.

v  Работа с таблици – създаване на таблици, вмъкване и изтриване на редове и колони.

v  Писане на официален документ /структура на молба и CV/

v  Теоретични знания за работата в Интернет. Трима от потребителите получиха знания и умения  на практика да използват рационално Интернет. Придобиха знания за създаване на електронна поща, изпращане на електронни писма, прикачване на файлове; работа със социалната мрежа Фейсбук; работа със Скайп.

v  Създаване на CV и мотивационно писмо;

v  Създаване на електронна поща,изпращане на писма;

v  Използване на търсачки (Google,Yahoo) спрямо индивидуалните нужди на обучавания;

v  Регистрация в сайтове;

v  Кандидатстване за работа чрез jobs.bg и jobtiger.bg;

v  Придобиване на умения за записване на информация върху CD и DVD дискове чрез програми.

 

Консултации със специалисти маркетинг и мениджмънт и финанси и кредит

 

Проведени бяха  консултации в областта мениджмънт и маркетинг във връзка  с търсенето и предлагането на работа на хора с увреждания и въпроси интересуващи потребителите, и свързани с  дейността на „Център за равни възможности на хора с увреждания”, както и събеседвания по други поставени въпроси от областта  мениджмънт и маркетинг. Консултациите със специалист финанси и кредит целяха повишаване на знанията на потребителите свързани с конкретно зададени въпроси и казуси. Консултациите със специалистите се провеждаха почасово по предварителен график.

 

Рехабилитация:

 

Целта на рехабилитационните дейности беше коригиране и развиване на двигателните, когнитивните и комуникативните нарушения на нуждаещите се. Извършваше се  оценка на влиянието на болестта, травмата и нетрудоспособността в ежедневната дейност.

Задачи:

·         психоемоционална стабилизация, вдъхване на вяра от ползата на работата и привличането му за активно съдействие

·         възстановяване и поддържане в добро състояние на всички жизнени функции

Работата се допълва от даване на съвети и изготвяне на индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в домашни условия

Провеждаше се терапия и рехабилитация на следните умения и способности:

    Способност за самообслужване – дейности от ежедневния живот: придвижване/с и без ортотични средства/ и др.
    Обща моторика – позициониране, развитие на баланса, координацията, мускулната сила.
    Фина моторика – развитие на силата, ловкостта и координацията на ръката. Развитие на визуални способности – визуална дискриминация /сходство – различие; близо – далеч; горе – долу и др./, способност за извличане на фигура в затруднен фон, възприемане на пространствени отношения, зрително – пространствена координация: око – ръка, око – крак, око – уста.
    Развитие на когнитивните способности
    Рехабилитация на лица с трайна нетрудоспособност – травми на гръбначния стълб, церебрални парализи, и др.
    Развитие на социални способности – общуване, подобряване на околната среда, ергономия и др

Основни средства:

·         активни упражнения

·         пасивни упражнения за увредените крайници и стави

·         обучение в дейности от ежедневния живот

·         обучение в ходене и ползване на помощни средства

·         игри

·         спорт         

·         туризъм

Спортът и игровите занимания, освен че внасят разнообразие в процедурите, заемат значително място във възстановителния процес. Чрез тях се създава настроение, което извежда болния от потиснато състояние, отвлича вниманието му от заболяването и го насочва към  възстановяване и оздравяване. Със своята емоционалност те са подходящи за събуждане на интерес, привличане и активно включване в останалите заниманията

Провежданата в ЦРВ рехабилитация е продължителен процес, което налага отговорното отношение на потребителите към терапията и редовно  посещение в определените по график часове.                   

 

 

Постигнати резултати:  

v  Засилване интереса към колективния живот и адаптирането в него;

v  Подобряване на психическото равновесие;

v  Осигуряване на контакт за комуникация между хората с увреждания;

v  Придобиване на умения за независим живот, социално включване и справяне с обичайните житейски ситуации;

v  Изготвени индивидуални планове на новите потребители, включващи видовете дейности и честотата на прилагането им в зависимост от оценката на индивидуалните потребости;

v  В резултат на прилагане на услугите, потребителите са подобрили жизнената си среда, за по- голямата част е започнало преодоляване на социалната изолация;

v  Бе оформен кът от изработени по трудотерапия материали.

v  Потребителите на услугата се чувстват по-уверени в себе си.

v  Вземат самостоятелни решения.

v  Придобити трудови навици, проява на постоянство и отговорност.

v  Предоставяне на качествени социални услуги чрез поддържане на високо професионално ниво на екипа.

v  Създаден добър микроклимат между екипа и отделните потребители.

v  Непрекъснато обогатяване на дейността с нови идеи, отговарящи на променящите се изисквания и нужди

v  Осигурена експертно консултативна и психологическа подкрепа.

v  Осигурена личностна и творческа изява.