Шанс за хора с увреждания
 
   
ЦЕНТРОВЕ
Център за социална рехабилитация и интеграция

Център за равни възможности

Бизнес център за хора с увреждания

 
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Име:*
E-mail:*
Телефон:
Въпрос:*


 

’’ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ’’

Офисът на Центъра се намира в жк.’’Младост‘’бл.129. Обурудван е с необходимата офис техника и архитектурно адаптиран за потребителите ни. Телефоните за връзка с екипа и консултации е 052/ 730 306.
e-mail : snc_shans@abv.bg

Предоставя комплекс от социални услуги за създаване възможности за преодоляване на социалната изолация и последваща интеграция с екип от – психолози, социални работници, трудотерапевти, рехабилитатори и други специалисти:
- Обучение на лицата за придобиване на умения за независим живот, за социално включване и справяне с обичайните житейски ситуации;
- Индивидуална и групова работа с лицата и техните семейства за развитие на потенциала им

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:
- Социална работа- интеграция;
- Свободно време, отдих и развлечения;
- Рехабилитационна дейност;
- Трудотерапевтична дейност;
- Битова рехабилитация;
- Психологическа помощ / психотерапия/


Цел на работата на екипа в ‘’Център за социална рехабилитация и интеграция’’е комплексно въздействие, водещо до създаване на умения за социално включване, осмисляне на свободното време и развиване потенциала на хората с увреждания.
Подпомагане социалната им адаптация; повишаване на тяхната пригодност за самостоятелен и качествен живот.

Капацитетът на ‘’Център за социална рехабилитация и интеграция’’ е 50 човека.

гр. Варна, ул.”Парижка комуна” №4,  факс 052/608-225,
жк »Младост» бл.129, тел.052/730-306; E-mail: snc_shans@abv.bg 
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА
ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

          гр. Варна, жк. Младост бл. 129 вх. 2 А, тел.052/730-306, emal: snc_shans@abv.bg

 

24.06.-2016 г. Еньовден
ОБУЧЕНИЕ ЗА "ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ" КЪМ БЧК - 10.06.2016 г. С ПОТРЕБИТЕЛИ В ЦСРИ


1 юни - Ден на детето и 2 юни - Ден на Ботев


ЦСРИ - БЧК - м.05.2016 г.

Арт терапия - ЦСРИ
УЧАСТИЕ НА ЦСРИ  В "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН"ЦСРИ - ТРУДО И АРТ ТЕРАПИЯ - НА ТЕМА ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ  2016 Г.

ЦСРИ - ПЕВЧЕСКА ГРУПА "РАВЕН ШАНС "


СНЦ"Шанс за хора с увреждания" 

  гр. Варна, ул.”Парижка комуна” №4

жк «Младост» бл.129А, тел.052/730-306

 

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА „ЦСРИ  ЗА ВЪЗРАСТНИ  ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” КЪМ СНЦ „ШАНС ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ” - ГР. ВАРНА ЗА ПЕРИОДА

01.01.2017 г – 31.12.2017 г

 

ДОГОВОР –  № Д 16001223ВН  от 25.08.2016 г.

 ОБЩИНА ВАРНА

 

ОБЩИНА ВАРНА

„ЦЕНТЪР  ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГГРАЦИЯ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” включва програма от безплатни социални услуги, които са достъпни за ползване от хора с различни увреждания с 50 и  над 50% от Експертно решение на ТЕЛК. През 2017 г. екипа работи с целева група от 50 потребители.

Основните   цели  бяха:

 • Гарантиране на равнопоставеност на хората с увреждания;
 • Преодоляване на социалната изолация, чрез създаване на условия за интегриране в обществото ;
 • Възможност за инициативност;
 • Реално подобряване на качеството на живот на хората с увреждания и създаване на социално отговорна среда;
 • Създаване на условия за хората с увреждания да постигнат нови умения за независим живот, да  се чувстват значими и  полезни за себе си и обществото.   

 

              Организационната  дейност включваше:

·         редовно провеждане на  екипни срещи, свързани с  работата на специалистите ;

·         изготвяне на текущи справки и отчети;

·         документиране на дейностите;

·         обсъждане на резултатите през предходния период и слабостите в работата на екипа ;

·         анализ на проблемите, съпътстващи специалистите при работата им с потребителите;

·          набелязване  на  нови насоки по изпълнение на задачите;

·          обсъждане на  идеи за подобряване координацията между специалистите при извършване на дейностите и слабостите в работата на екипа;

·          поетапно актуализиране на  целевата група в ЦСРИ – 15 / петнадесет/  нови бенефициенти; 

·          непрекъсната обмяна на   информация за възможностите за подобряване капацитета на хората с увреждания за равноправно участие в обществения живот;

·         поддържане на добро взаимодействие и координация с общински, държавни и обществени структури;

 

 

Основните дейности по осъществяване на програмата бяха:

 

Социално консултативна дейност :

Социалната работа с потребителите през годината  се състоеше в:

 • индивидуална работа с  всеки от потребителите;
 • разговори  и консултации по социални теми  и проблеми; 
 • организиране и провеждане на дискусии и разговори по интереси;
 • подготовка на график на планираните дейности и потребителските  картон на потребителите за всеки месец;
 • анализи на индивидуалната работа с потребителите;
 • съдействие на колегите от екипа по съответните им дейности;
 • беседване с потребителите по проблеми, които ги касаят за получаване на полезна информация;
 • обсъждане на постигнатите резултати и актуализиране на индивидуалните планове на потребителите;
 • периодично запознаване на бенефициентите с Правилника за    вътрешния ред;
 • изготвяне на документите на новоприети и съответно освободени бенефициенти;
 • организиране и провеждане на дискусии и разговори по интереси;

 

 

 

Рехабилитационна дейност :

 Рехабилитационната дейност включваше индивидуални и групови занимания с потребители за подобряване на двигателната им активност.

В зависимост от диагнозата, физическите  възможности и общото им състояние, някои от потребителите бяха включени в леки релаксиращи упражнения, а други  провеждаха упражнения с по – голяма натовареност.

След релаксиращата гимнастика, заниманията продължаваха с различните спортни уреди – велоергометър,бягаща пътечка, шведска стена, тояжки, гири, ластици и други.

При потребителите с дихателни заболявания се наблегна повече на дихателни упражнения.

На всеки потребител се измерваше кръвното налягане преди и след извършване на рехабилитационните занимания.

Тези  занимания значително подобряваха  физическото и психическото състояние на  потребителите, тяхното самочувствие и настроение и засилваха  интереса към продължаване на рехабилитационната дейност.

Ежеседмично по два пъти се изнасяха лекции на здравни теми и се провеждаха беседи по желание на потребителите.

 

Психологическа подкрепа:.

През изминалия отчетен период психологическата подкрепа беше свързана с оказване на помощ за преодоляване на ситуации предизвикващи стрес, тревожност, несигурност при вземане на решения  за  възникнали житейски  кризисни ситуации.

Основно дейността на психолога се състоеше в:

·         Консултиране за възникнали дисхармонични семейни взаимоотношения, подпомагане за преодоляване на кризата;

·         Създаване на чувство за смисъл и перспектива;

·         Подпомагане чрез мотивиране за по - устойчив личен и социален живот;

·          Подпомагане за изграждане на устойчиви поведенчески модели;

·         Психологическа подкрепа свързана с хроничните физически заболявания на потребителите и произтичащите от тях психологични проблеми - чувство за изолация , непълноценност;

·         Провеждане на консултации с членовете на семействата на бенефициентите за осигуряване на психологическа подкрепа за подобряване на психологическия статус;

Като резултат от тази подкрепа в Центъра може да се посочи сплотяването на  потребителите, подобряване на тяхното самочувствие.

Арт и трудотерапевтична дейност:

Терапевтичните цели при осъществяване на тази дейност  бяха насочени към размисъл и изразяване на чувствата, към изграждане на положителна самооценка, взаимодействие между потребителите по повод на съвместните занимания с изкуство.

Заниманията по трудо и арттерапия следваха планираните дейности с потребителите на услуги в Центъра. Проведе се   беседа относно старите и нови очаквания от работата. Направен беше преглед на целия снимков архив на досегашната  работа  с идея да се включат   нови елементи в заниманията по арт и трудотерапия.

Настроението и избора на теми за заниманията през отчетния период  бяха силно повлиявани от  сезона и българските обичаи.

Разиграваха се ритуалите свързани с традиционните български празници  като се създаваше и подходящ интериор – красиви декоративни рамки на снимки, сувенири с подходящи за тържеството елементи, разнообразни предмети, апликации и  други присъщи символи.

Обхванатите в заниманията  бяха въведени в техниката на квилинга: показани им бяха различни мостри, подготвиха своите картони за основа и хартиени ленти от по 3-5 мм. в различни цветове и с много старание и прецизност изработваха бутикови картички, украси за стена, за маса и други. Предпочитан  материал беше и  зеблото. Потребителите разкрояваха , изнищваха, щамповаха зебло, след което го подлепяха на картон и израбоваха интересни картини и апликации: лодки, цветя, животни, геометрични изображения.  Правени бяха и други рисунки и апликации върху цветни картони  като темите бяха различни.

В  заниманията  се експериментираше  с нови техники и материали: изработваха се  декоративни маски с декупажни хартии, в разнообразни варианти, правеха се  щампи и рисунки с бои за памук върху едноцветни тениски.

Заниманията се приемаха  с удоволствие от страна на участниците, особено за тези със затруднения в словесната експресия, ниска самооценка, нарушения във възприятията.

 

Осмисляне на свободното време – чрез тази услуга се целеше да се създаде среда, в която потребителите да прекарват свободното си време и да намират смисъл в ежедневието. На потребителите се предостави възможността да участват в  обществени мероприятия като посещение на театри, екскурзии, тържества в общността.

 

Постигнати резултати:

 • Мотивиране на желание за общуване  и преодоляване на самотата;
 • Предоставяне на условия за изява  и подобряване на самочувствието;
 • Подобряване  на общия физически и емоционален статус;
 • Развитие на отношенията в групата;
 • Подобряване  когнитивната  гъвкавост;
 • Намаляване на негативните последици от заболяването;
 • Утвърждаване  на партньорските взаимоотношения с  обществени институции  с  цел  разширяване на  социалното   и здравно подпомагане на  потребителите от целевата група /  двама потребители – П.Панайотов, В. Тодорова и Д.Шиварова са членове  на  дружеството на БЧК към  района и вземат участие в организиране на  кампаниите по линия на БЧК/.
 • придобиване на някои умения за относително независим живот, социално включване и справяне с обичайните житейски ситуации;
 • повишена степен на мобилност и инициативност сред общността на лицата в неравностойно положение.

Потребителите  споделят, че след като са започнали да посещават Центъра животът им значително се е променил, както и желанието  по – често да  участват в групови мероприятия, т.е. желанието им за общуване значително се е повишило

Изводи:

 

1. Потребителите посещават редовно Центъра и намират смисъл във времето, което прекарват в тук.

2. Срещите на потребителите със специалистите и контактите помежду им  се отразяват положително на тяхното емоционално състояние и подобрява жизнения им тонус;

3. Хората с увреждания търсят контакти и среда за приобщаване към социалния живот;