Шанс за хора с увреждания
 
   
Стр 1 2 3 4

 

bnt.bg/part-of-show/novi-pravila-v-telkУЧАСТИЕ  НА СНЦ "ШАНС ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ" В ИЗЛОЖБА  -
С ПРЕДМЕТИ НАПРАВЕНИ ОТ НАШИ ПОТРЕБИТЕЛИ
             

 

 

 

 О  Т  Ч  Е  Т

за дейността на  СНЦ „Шанс за хора с увреждания”

през 2016 год.

 

            Социалната програма  - 2016 год. на Община Варна бе сред  приоритетните  направления в работата и бе осигурен финансов ресурс  за залегналите мероприятия, като проекти и дейности на НПО, които бяха реализирани.

            През отчетния период СНЦ „Шанс за хора с увреждания” продължи дейността си, като доставчик на социални услуги  благодарение на екипа от специалисти, които са основен фактор за реализиране на поетите ангажименти и целите на организацията.

 

ТЕХНИЧЕСКИ И АДМИНИСТРАТИВЕВ КАПАЦИТЕТ НА 

СНЦ „ШАНС ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” – 2016 год.

 

ЧОВЕШКИ РЕСУРС

            През 2016 год. в СНЦ „Шанс за хора с увреждания” работиха ефективно както хората ангажирани по трудови и граждански договори, така и всички членове на Сдружението.

            През отчетния период и към настоящият момент в Сдружението  работят 39 лица, които са ангажирани по трудови и граждански договори, както следва:

1. Управители – 3

2. Социални работници  - 7

3. Трудотерапевти – 3

4. Арт терапевти – 2

5. Рехабилитатор – 2

6. Психолози – 2

7. Хигиенист – 1

8. Счетоводител – 2

9. Консултанти финанси и кредити – 1

10. Консултант икономист – 1

11. Други специалисти и помощен персонал – 15.

Персоналът е в активна работоспособна възраст, с опит, владеене на компютърни умения и езикови познания и има капацитета да работи за постигане на европейските норми и стандарти в предлагането на социални услуги за хора с увреждания .

 


 

СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ – офиси, сгради,

оборудване и др.наличен ресурс

 

            СНЦ „Шанс за хора с увреждания” разполага с 6 помещения /офиси/, архитектурно адаптирани за хора с увреждания , те се намират във Варна, на ул. „Г.Бенковски” № 16, ул.”Парижка комуна”№ 4, ж.к. „Младост” бл.129, ул. „Топра Хисар“ № 16,   бул. „Вл.Варненчик” бл.27, ул. “Околчица” №10. Изградени са рампи  в помощ на потребителите.

Помещенията отговарят на всички законови изисквания по безопасност на труда, обзаведени и оборудвани с всичко необходимо за улеснение и изпълнение на различните дейности и услуги –  компютри, стационарни и мобилни телефони,  интернет, копирна техника и др.

            За нуждите на потребителите  „Център за равни възможности” и „Център за социална рехабилитация и интеграция” за хора с увреждания” са оборудвани и с необходимите уреди за рехабилитационна дейност и други средства за рехабилитация , необходими за здравната профилактика на хората с увреждания.

 

ДРУГИ  РЕСУРСИ

За изпълнение на заложените дейности в СНЦ „Шанс за хора с увреждания” на доброволни сътрудници, които са съпричастни на хората с увреждания и ни подпомагат в работата с тях.   Сдружението включва представители на организации на хора с увреждания, здравни заведения, социални предприятия, които  допринасят за по-ефективното изпълнение на  поставените ни цели.

СНЦ „Шанс за хора с увреждания” има създадена мрежа от партньорски организации, които заедно с представители на местната власт работят за  оказване на помощ и съдействие на лицата в неравностойно положение при провеждане на активна политика на рехабилитацията и  социалната интеграция в съответствие с изискванията на националните и  международни правни норми за равнопоставеност и  социална закрила на  хора с увреждания.

 

От 01.09.2008 г. СНЦ „Шанс за хора с увреждания”  има сключен  договор с Община Варна  за предоставяне на следните социални услуги   „Бизнес център за хора с увреждания”,  „Център за равни възможности за

хора с увреждания”, и „Център за рехабилитация и социална интеграция”

за хора с увреждания  с общинско финансиране за период от  три години до 31.08.2011 год.. Поради изтичане срока на договорите през м.август 2011 год. Сдружението участва  и спечели  организирания  от Община Варна конкурс за предоставяне на горепосочените  социални услуги.   С Община Варна бяха подписани нови 5  годишни договори за продължаване работата на центровете.

След проведен конкурс от Община Варна Сдружението подписа нови договори от 01.09.2016 г. за предоставяне на социалните услуги в трите центъра до 2021 год.  .

 

 „БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ”

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ предоставяни в „ БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ”:

• Обучение на лицата за придобиване на трудови умения – пряка работа с хора в неравностойно положение за създаване на трудови умения и навици, необходими за трудовата им реализация;

• Социално - консултативни услуги;

• Посреднически услуги пред работодатели за наемане на лица с увреждания на трудови договори;

• Посреднически услуги пред трети лица;

• Психологическа подкрепа на нуждаещите се;

• Развиване способностите и насърчаване на предприемачеството сред хората с увреждания за стартиране на собствен бизнес;

• Съдействие на хората с увреждания за тяхната трудова реализация и на работодателите за реализиране на ясни фирмени политики по отношение на лицата с увреждания;

• Консултантските услуги по време на стартиране и развиване на избрания от лицето бизнес.

Социалните услуги, които се предоставят в Центъра са дългосрочни и  зависят от направената оценка на потребностите на лицето, от неговите специфични нужди и желания и индивидуалния план за работа, който се актуализира на всеки 6 месеца.

 

Ползватели на предоставяните  социални услуги в Бизнес Центъра за хора с увреждания  са лица с различни видове увреждания с над 50 % нетрудоспособност по решение на ТЕЛК и със съхранен интелект; лица в неравностойно положение и членове на техните семейства, насочвани от институции, работещи за и с такива хора.

Капацитетът на Центъра е 40 / четиридесет / потребителя настанени със заповеди , издадени от Община Варна.

Екипът, предоставящ социалните услуги в „ Бизнес Център за хора с увреждания ” включва различни специалисти – социални работници, психолог, трудотерапевт, икономисти, счетоводители, помощен персонал, външни консултанти, -  общо 12 човека . Всеки от специалистите се включва със своята компетентност и знания в екип, който води определен случай.

 

Цел на ЕКИПА:

 

Комплексно въздействие, водещо до създаване на умения за социално включване, чрез заетост на потребителите.

 


 

ОТЧЕТ ПО ДЕЙНОСТИ В

„ БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ”- 2016 ГОД.

Организационна работа на мултидисциплинарния екип на „ Бизнес Център за хора с увреждания ”

 

• Провеждане на екипни срещи, на които се обсъждаха резултатите от предходните периоди;

• Проблемите, възникнали пред екипа при работата с потребителите, причините довели до тях и начините за тяхното разрешаване и преодоляване;

• Текущи проблеми и оптимизация на организационната ни работа по отношение на планираните мероприятия, отразени в протоколи от работните ни срещи;

• Уточняване графиците за посещения на потребителите ни за всеки месец;

• Обсъждане и уточняване на планираните мероприятията –  обучения, консултации и начините по които ще протече работата по отделните дейности през месеца;

• Разглеждане и обсъждане на постъпилите молби за отпуски на потребителите и молби за приемане на нови потребители;

• Актуализация на индивидуалните планове за работа на потребителите на всеки 6 месеца – формират се основните насоки за бъдещата социална работа в зависимост от потребностите и желанията на потребителя

• Обсъждане и разглеждане на текуща информация, нормативни документи, новоприети закони и настъпили промени и др.;

• Разработване на рекламни материали за планираните мероприятия.

            През 2016 год. работа с потребителите продължи съобразно Методиката за предоставяне на социални услуги в „ Бизнес Център за хора с увреждания ‘’ .

 

СОЦИАЛНО – КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ:

1. Социалните работници продължиха индивидуалната работа с потребителите по заявените от тях социални услуги и интересуващите ги въпроси. Провеждаха срещи , разговори и индивидуални консултации. Работиха ежедневно по попълване на основната документация, съгласно стандартите и критериите за предоставяните социални услуги.  Социалната насоченост на проблемите, които голяма част от потребителите имаха и темите, които ги вълнуваха предостави добра възможност на мултидисциплинарния екип правилно и точно да подбере и им предостави  актуална информация и подходящи обучения.

Социалните работници подготвиха документи за приемане на нови потребители и на тези, които желаеха да ползват отпуски.

Съдействаха и на специалистите при оформяне на групи  за планираните дейности, организиране на мероприятията и подготовката на информационните материали.

Мероприятия, проведени от екипа от специалисти  през 2016 год.:

 

І. Събеседване и консултации на теми:

 

1. Трудово посредничество

2. Трудовото законодателство

3. Наемане на работа на хора с увреждания

4. Цена на работната сила

5. Данъчно законодателство при развитие на  собствен бизнес , префернции и облекчения”

6. Маркетинг на потребителския пазар

7. Характеристики на рекламата

8. Хора с увреждания могат да търсят работа чрез електронно бюро по труда.

9. Път към успешен собствен бизнес

10. Създаване на собствен бизнес  от хора с увреждания, начини за създаване на фирми.

11. Кои са подходящите за вас бизнес идеи.

12. Занаятите – алтернатива на заетост на хората с увреждания.

 

ІІ. Консултации за:

- Попълване на годишни данъчни декларации:

- Получаване на информация за писане на проекти / общински и европейски /;

- Регистрация в „ Бюро по труда - Варна’’след прекратяване на трудови договори

- Подготовка на документи за започване на работа- молба, писане на мотивационно писмо, писане на CV

- Индивидуални консултации за НАП;НОИ, подходящи бази за рехабилитация съобразно заболяванията на някои потребители;

 

ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРЕД РАБОТОДАТЕЛИ:

 

През 2016 год. екипът от специалисти на „ Бизнес Център за хора с увреждания ” осъществи полезни контакти и инициира редица срещи с работодатели, изявили желание да наемат на работа лица с увреждания.

Организирахме срещи с потенциални работодатели на  потребителите, заявили желание да започнат работа. Значителна част от тях се  явиха  на интервюта и бяха наети на работа,  като охранители, пазачи на строителен обект, работници в топла кухня в заведения за обществено хранене, продавач на закуски, готвачи, пом.готвачи, пом.сервитьори .

 

ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ:

Социалните работници и специалистите от екипа на „ Бизнес Център за хора с увреждания ” продължиха с обучителната дейност за:

- придобиване на първоначална компютърна грамотност

- работа с WORD;

- работа с INTERNET;

- работа с ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

Потребителите бяха обучени   да работят по счетоводни програми и попълване на специфични формуляри и бланки, използвани при попълване на пърчвичните счетоводни документи.

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ / работа с психолог / :

Социалните работници съдействаха на потребителите за индивидуалните срещи и консултации с психолог, по тяхно желание и предварително утвърден график.

Постигнати резултати от екипа на „ Бизнес Център за хора с увреждания ” при предоставяне на социалните услуги:

1.     През 2016 год. в Центъра са предоставени социални услуги на 78 лица с увреждания;

2.     Услугите, които се предоставят от специалистите са одобрени и приети от потребителите;

3.     Потребителите активно участват с предложения при планиране на дейности и теми;

4.     Като резултат от положените усилия на екипа от специалисти,  5 /пет/ от потребителите бяха назначени на работа, 11души работиха на сезонна работа , а останалите   се включиха в обучителни програми и получиха актуална информация по интересуващите ги въпроси.

 

‘’ЦЕНТЪР ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ’’ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

 

Социалните услуги в „ Център за равни възможности ” включват Програма от безплатни комплексни услуги за хора с увреждания с над 50 % по решение на ТЕЛК, които имат съхранен интелект.

Центърът осъществява дейности по създаване на стимули за равнопоставеност на хората с увреждания, упражняване на правото им на независим живот и социално включване.

Основните цели на екипа от специалисти, работещи в „ Център за равни възможности ” са:

 

- Комплексно въздействие за разширяване на социалния опит и развитие на хората с увреждания;

- Хората с увреждания да получат достъпна, комплексна и съобразена със специфичните им потребности помощ;

- Ограничаване на социалната изолация, в която се намират хората с увреждания;

- Организиране на свободното време;

- Повишаване степента на информираност на обществото по проблемите на хората с увреждания.

 

„ Център за равни възможности ” на хора с увреждания през отчетния период работи в пълния си капацитет – 40 /четиридесет/ лица.

Центърът разполага с телевизор, DVD уредба, компютри, принтери, ксерокси, различни развлекателни игри /шах, табла, карти и др./, спортни уреди за рехабилитация и  уреди за  лечебна физкултура.

 

СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ

Социалните работници поддържаха контакти с потребителите чрез лични срещи и разговори с тях относно възникнали проблеми. Насочваха ги към подходящи услуги и терапия, подпомагаха разширяването на социалните им контакти. Запознаваха се и проучваха новите моменти в законодателството (документи и нормативи), свързани със социалната работа, както и други такива, имащи отношение към преките им задължения с цел разрешаване на конкретни проблеми на потребителите на Центъра.

Периодично бяха актуализирани индивидуалните планове на потребителите и сформирани основните насоки за бъдеща социална работа в зависимост от потребностите и съобразно желанията им.

 

ДЕЙНОСТ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА

            През отчетния период бяха сформирани „ Групи за тренинг на уменията ”,които се проведоха в рамките на шест  месеца по един  път седмично. Целите на груповата работа бяха свързани с развитие на уменията в общуването, подобряване на социалната градимост и възможностите за адаптация и развитие на потенциалите.

На първите срещи акцентът беше върху тренинг на себеувереността. Следващите етапи на тренинга бяха проблематичните модели на поведение и взаимоотношения и начините да бъдат подобрявани.

Участниците развиваха своите умения:

- За споделяне, изграждане на доверие;

- За подаване и приемане на обратна връзка;

- За емпатия;

В хода на тренинга потребителите имаха възможност:

- Да осмислят собственото си поведение и взаимоотношенията, които изграждат с останалите;

- Да експериментират с нови и по-ефективни модели на поведение;

- Да повишават вниманието и разбирането си към поведението и емоционалното състояние на партньорите си в общуването;

 

Тренингът подкрепяше и разширяваше уменията за психично разтоварване. Участниците бяха запознати с методите на прогресивната мускулна релаксация, автогенен тренинг и активните форми на възстановяване. На основата на техниките отпускане чрез концентрация и общуване чрез движение се постигаше противодействие на склонността към успокоение чрез външни субстанции – алкохол, медикаменти, психотропни вещества.

От индивидуални психологически консултации се нуждаеха потребители, които преживяват определени трудности. Целта на всяка консултация беше да помогне на потребителя да открие ефективно решение на своя проблем. Потребителите бяха подпомагани да изразят своите преживявания и мотивирани да променят възприятията си и поведенческите си стратегии, за да открият възможности за справяне с ежедневните трудности.

 

АРТ И ТРУДОТЕРАПИЯ

Организацията на трудотерапевтичната дейност бе свързана със занимателна трудотерапия и арт терапия. Бяха проведени занимания с цел размисъл и изразяване на чувства, взаимодействие между потребителите по повод на съвместните занимания с изкуство, пробуждане на творчески способности. Заниманията бяха съобразени с индивидуалните възможности и личния избор на всяко лице.

Целта на трудотерапията е да подпомага социално - трудовото адаптиране на хората с увреждания и за намиране на подходяща професия, за интегриране в обществото, откриване на лични дарби и хоби, преживяване на радост от труда и общуването, повишаване качеството на живот.

 

Рехабилитация

С потребителите бяха проведени идивидуални рехабилитационни занимания .Те се състояха от упражнения с и на уреди. Изпълняваха се упражнения с малки тежести (1-2 кг.), упражнения на велоергометър, бягаща пътека, шведска стена. Натоварването бе определено от рехабилитатора, който се съобразява освен със заболяването и с индивидуалните особености на лицето и предварително се е запознал с медицинската документация по всеки отделен случай.

 

Осмисляне на свободното време

Центърът предоставя на потребителите пространство и възможност за удовлетворяване на лични потребности от самостоятелност и автономност при планиране и организиране на свободното време.

Всяка сряда се организира Шах-клуб. Това е клуб за развлекателни игри – шах, дартс, табла, спортен бридж. Целта е популяризиране на спорта сред хората с увреждания и възможност за активна почивка чрез различни игри.

Оформи се певческа фолклорна група „Равен шанс” към Центъра, която вземаше участие в провежданите в града и областта фолклорни фестивали.,като винаги се класираше на призовите места.

Съвместните мероприятия се възприемат добре от потребителите на услуги и благоприятстват развитието на отношенията в групата.

 

 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

- През отчетния период в Центъра се записаха нови 19/деветнадесет/ потребители;

- Оказано е съдействие на 24 /двадесет и четири/ потребители за посещение при здравни специалисти;

- Чрез комуникацията на потребителите с екипа и помежду си те създадоха нови контакти, което допринесе за по- качествен и пълноценен начин на живот;

- Центърът се превърна в място за осъзнаване и утвърждаване на човешките ценности в сферата на психичното здраве, за популяризиране на знания и опит, за работа по лично духовно развитие;

- Потребителите показаха много добро преодоляване на социалната изолация и участваха в рехабилитационните процедури, трудотерапевтичните мероприятия, както и в психотерапевтични консултации;

- Социалните работници активно работиха за решаване и преодоляване на конкретни проблеми и рискови ситуации. Така потребителите осъзнаха същината и степента на значимост на своите проблеми, ставайки активни партньори на социалните работници в процеса на работа.

 

 ‘’ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ”

 

 „Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания” продължи дейността по програмата на Центъра  с целевата група от 50 /петдесет/ потребители

Основната   цел беше:

 

Включване в социалната среда, преодоляване на изолацията и ограниченията свързани със заболяванията на хората с увреждания и в неравностойно положение чрез       предоставяне на равен достъп и възможности да практикуват по избор, интерес и индивидуални предпочитания и възможности различни видове занимания , постигане на равни    начала в обществения          живот, намаляване на негативните последици от заболяванията, подобряване на условията       за     социално включване

 

 

 Непосредствените цели бяха:

 

 

 • предоставяне на равен достъп и възможности  за          хората с увреждания да  практикуват  дейности  по избор и интереси ;

 

 • поощряване на по-голяма интензивност и разнообразие на       формите при осъществяването на дейностите по услугите

 

 • оказване на непосредствен благотворен ефект върху

     психиката на участниците в мероприятията и повишаване на           самочувствието им и мотивацията за участие;

 

 • подобряване на двигателните възможности на участниците;

 

 • създаване на нови контакти и приятелства;

 

 • интегриране в социалната среда на хората с увреждания,    преодоляване на тяхната изолираност;

 

 • постигната удовлетвореност и осигурена изява ;
 • положително въздействие и подобряване здравния статус                     на  участниците.

 

Дейностите по услугите се извършваха както следва:

 

Организационна дейност:

Ежеседмично се провеждаха  екипни срещи по организационните въпроси, касаещи работата на специалистите от екипа в Центъра като:

 •  изготвяне на текущи справки и отчети;
 •  документиране на работата, обсъждане на  резултатите от работата през предходния период и проблемите, които съпътстваха специалистите при работата им с потребителите.
 •  набелязване насоки по изпълнение на задачите,  обсъждане на  идеи за подобряване координацията между специалистите при извършване на дейностите и слабостите в работата на екипа.
 • предложения  във връзка с прилагането на успешни практики с нови потребители на услуги в Центъра, и във връзка с повече изнесени дейности от сградата на Центъра.

 

Социално  консултативната дейност:

 

Социалните работници работеха индивидуално с потребители, които имаха нужда от социални консултации. Съдействаха на колегите от екипа по съответните им дейности и при организиране на мероприятия,  свързани  с традиционни български празници.

На екипна среща социалните работници запознаваха присъстващите със социалните проблеми на някои от потребителите в Центъра. На тези потребители беше оказана необходимата помощ, благодарение на което проблемите им бяха преодолявани.

Рехабилитационна дейност:

През месец януари   се направи рехабилитационна програма, съобразена със  здравословното  състояние и диагнозата на потребителите.    Включени бяха нови упражнения с по – големи натоварвания,Работеше се   индивидуално и в групи. След  общата гимнастика,  продължаваше  раздвижването с велоергометъра, бягащата пътечка и другите спортни уреди.

Рехабилитатора и мед.сестра провеждаха ежемесечно  беседи на здравни теми, като:

 • Как  да предвидим и съхраним здравето си
 • Когато стресът атакува

·      Хипертония

·         Мускулни и сухожилни  травми и други.

Посещенията на потребителите в Центъра, нуждаещи се от рехабилитация се извършваха по график в определени часове.

 

Трудотерапевтична дейност:

 

Заниманията по арт и трудотерапия, през месец годината следваха планираните дейности с потребителите на  услуги в Центъра, в изпълнение на индивидуалните планове за грижа. Провеждаха се на малки групи.  Потребителите изработваха художествени произведения с мотиви за индивидуални поздравления по случай именни и рождени дни, и традиционните празници през   месеците.   Изготвяха   пана и колажи  на различни теми, съобразени  със сезоните  и поводите,които създаваха приятна атмосфера  и празнични настроения в Центъра. Участниците съчетаваха  с усет  цветове и пространство, картини, лица, надписи, символи. Те сами избираха елементите на колажите, като ползваха подходящи материали.

 

 

 

 

Психологическа подкрепа:

 

През отчетния период работата на психолога в Центъра продължи под формата на индивидуална психологическа консултация на нуждаещите се потребители, както и под формата на групова работа.

Всеки месец индивидуалната психологическа работа обхващаше около 20 потребители, в зависимост от техните потребности и по повод на заявени от тях различни проблеми. Целта  беше, работейки индивидуално с всеки един от потребителите, да им бъде оказана помощ в по – нататъшното търсене  на подходящо решение за справянето с дадения проблем.  Работа с потребителите беше насочена и към някои техни лични затруднения в ежедневието, за постигане  на относително стабилна емоционална устойчивост, за водене на по-спокоен живот.

 

Организиране на свободното време:

 

Екипът на Центъра продължи да работи в посока към осигуряване и поддържане на среда, в която  потребителите да прекарват свободното си време по подходящ начин и да намират смисъл в ежедневието чрез предоставяне на възможност те да участват в културни мероприятия: отбелязване на празниците,  подготвяне и представяне на литературно-музикална програма от  потребителите на Центъра. Бяха създадени условия и организация за отбелязването на националните празници, на който се представяха ритуалите  свързани  с празниците.

 

Постигнати резултати:

 

 • Поддържане на добри приятелски взаимоотношения между потребителите в Центъра;
 • Осигурена социално - консултативна и психологическа подкрепа;
 • Осигурена личностна и творческа изява;
 • Намаляване чувството на изолация;
 • Подобряване на физическото състояние на потребителите в Центъра след проведена рехабилитационна дейност с тях;
 • Поддържане на добрите социални контакти на потребителите в общността.
 • Създаване на приятелска среда  за общуване и извън посещенията в Центъра

 

 

През отчетния период - 2016 год. СНЦ ‘’ Шанс за хора с увреждания ‘’ чрез проведени мероприятия, услугите в Центровете, успя да привлече нови хора в неравностойно положение .Социалната насоченост на дейностите ни и желанието на все - повече лица с увреждания да се ползват от услугите ни е добър показател и атестация за добре свършената работа.

Наред с постигнатите успехи срещнахме и редица трудности свързани с работата ни в разкритите Центрове поради недобре функциониращия специализиран транспорт, липсата на достатъчно адаптирана архитектурна среда в града, които от своя страна се явяват пречка за по – пълноценното използване на предлаганите услуги и приобщаването им към активен живот на хората с увреждания.

            Продължавайки дейността си като доставчик на социални услуги, СНЦ ‘’ Шанс за хора с увреждания ‘’ се включи активно в реализирането на Социалната програма на Община Варна чрез изготвяне на редица свои проекти засягащи подпомагането, защитата и трудовата реализация на лицата с увреждания и такива в неравностойно поведение.

 

 

 

Дата: 24.03.2017 г.                                              Председател на УС : Т.Мутафов